קובץ הלכות לפסח תשע"ט

בעניין שביעי של פסח המחובר לשבת.

שבת שלאחר שביעי של פסח

בשנה זו יחול בעז"ה 'שביעי של פסח' בערב שבת, כיון שפסח חל שבעה ימים בלבד, נמצא שיום שבת שלאחר יו"ט (פרשת "אחרי מות") כבר אינו כלול בימי הפסח. מחמת מצב מיוחד זה נפרט להלן מס' פרטי הלכה.

  1. חמץ שנמכר במכירת חמץ לגוי, נחלקו הפוסקים האם אכילתו מותרת בשבת זו ('יחוה דעת' ח"ב סד מתיר, 'מנחת יצחק' ח"ז לג אוסר, וב'מנחת שלמה' תניינא יז מצדד להקל). ולמעשה המקל יש לו על מה שיסמוך, אך לא מומלץ לנהוג כך כיון שעדיין אנו משתמשים בכלי הפסח ויש חשש משמעותי לעירוב חמץ בכלים אלו.

  2. קטניות או שרויה לנוהגים להחמיר בכך בפסח, אפשר להקל באכילתם בשבת זו.

  3. בישול קטניות ביו"ט לצורך שבת (למי שעשה עירוב תבשילין), אפשר להתיר גם למחמירים בקטניות בפסח, אך יש לשים לב לבשל בכלי חד פעמי ולא להשתמש לכתחילה בכלי הפסח הרגילים לשם כך. ויש להזהר שלא לטעום מהקטניות בשביעי של פסח.

 

ביעור מעשרות

  1. שנה זו התשע"ט היא שנה רביעית למנין שנות השמיטה, ולכן אנו זוכים לקיים מצוה מיוחדת הנוהגת אחת לשלוש שנים. שכך נצטוינו בתורה (דברים יד כח): "מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך", ומכאן שאדם צריך להוציא את המעשרות ולתת אותם לכל מי שהתורה ציוותה לתת לו. מצוה זו נקראת ביעור מעשרות.

  2. יש לסיים להפריש תרומות ומעשרות מיבול שלוש שנים השנים האחרונות (תשעו-תשעח) עד ערב יו"ט שביעי של פסח (יום חמישי כ' ניסן תשע"ט). ויש שנהגו לבער כבר בערב יו"ט ראשון של פסח (יום שישי יד ניסן תשע"ט).

  3. מפירות שודאי חייבים בתרומות ומעשרות יש חובת הפרשה ונתינה, כגון מעשר עני (וגם מעשר ראשון לנוהגים לתת ללוי). אך מפירות החייבים בתרומות ומעשרות מספק, כגון שקנה מהשוק ולא יודע אם הופרשו, יש חובה להפריש, אך אין חובת נתינה.

  4. מי שנשארו ברשותו מטבעות של פדיון מעשר שני או נטע רבעי, יש לחלל את המטבעות ולאבד את דמי החילול. לצורך כך יכול לקחת מעט סוכר (בשווי של פרוטה, כרבע כוס סוכר), ולחלל עליו את כספי המעשר שברשותו, ולאחר מכך ימיס את הסוכר במים וישפוך את המים.

  5. עבר לא הפריש תרומות ומעשרות בערב שביעי של פסח הפירות אינם נאסרים. אך אם לא חילל את כספי המעשר שני והנטע רביע הרי הם נאסרים בהנאה ושוב אין להם פדיון.

  6. בזמן הזה לא נוהגת מצות 'וידוי מעשרות', ויש שנוהגים לקרוא פרשת וידוי מעשרות (דברים כו יב-טו) זכר למקדש.

 

משתמשים שצפו ב קובץ הלכות לפסח תשע"ט התעניינו גם ב: